แนะนำไมรโครคอนโทรเลอร์ตระกูล 8051

           ไมโครคอนโทรเลอร์ 8051ได้มีการผลิตครั้งแรกโดยบริษัท Intel และใช้ชื่อว่า MCS-51 ซึ่งปรากฏว่านิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล 16 บิตต่อมาได้มีหลายบริษัทที่รับลิขสิทธ์จากบริษัท intel ให้มีการนำ MCS-51 ไป
ผลิตเพื่อจำหน่าย ทำให้เกิด 8051ไมโครคอนโทรเลอร์ CHIP หลาย SERIES จำนวนมากขึ้นมาซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม ของลักษณะงาน

ตารางแสดงไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูลล MCS-51 ของบริษัท Intel


[ บทเรียน ] [ 204471 ] [ รายวิชา ]
[ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ] [ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ] [ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ]